Skip to navigation Skip to content

 

Gyldighed

Nedenstående forretningsbetingelser gælder for enhver form for ydelse til kunder, ydet af AnalyTech Miljølaboratorium A/S efter denne dato medmindre anden skriftlig aftale er indgået.

Rettigheder
De materielle resultater (rapporter), som AnalyTech frembringer inden for en rekvireret opgave og retten til at udnytte dem tilhører alene rekvirenten. Knowhow, som AnalyTech genererer i forbindelse med opgavens løsning, kan frit benyttes af AnalyTech efter opgavens afslutning. Immaterielle rettigheder (f.eks. retten til prækvalificering hos myndigheder ved efterfølgende opgaver), der skabes hos AnalyTech i forbindelse med gennemførelsen af en opgave, tilhører AnalyTech med mindre andet er aftalt skriftligt.

Parter
Udbyder er:
AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby
CVR: 20228806

Persondata
Kundens data behandles og opbevares sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og AnalyTech A/S indestår for, at analytech-online.dk til enhver tid teknisk er opsat i overensstemmelse med det, der til enhver tid må betragtes som “god it-sikkerhedsskik”, og at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger vil blive iagttaget, herunder at reglerne i persondataloven er iagttaget.

AnalyTech A/S indestår for, at der er truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at data hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

AnalyTech A/S opbevarer og behandler alene de data, kunden lægger i systemet og behandler dem alene efter kundens instruks og inden for rammerne af nærværende vilkår og funktionaliteten i analytech-online.dk. AnalyTech A/S vil ikke afsløre eller distribuere kundens data til tredjemand bortset fra det tilfælde, hvor en offentlig myndighed med hjemmel i lovgivningen anmoder om en sådan indsigt, herunder hvis en domstol pålægger AnalyTech A/S at videregive konkrete oplysninger.

Det påhviler kunden selv at sikre sig, at indsamlingen, brugen og distributionen af de indlagte data sker i overensstemmelse med lovgivningen, herunder ved iagttagelse af persondataloven, såfremt der er tale om personhenførbare data.

Konstateres der sikkerhedsbrud eller forhold, hvor der er begrundet mistanke om, at kundens data er blevet kompromitteret, vil kunden omgående blive underrettet herom.

AnalyTech A/S skal på kundens anmodning give kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet, herunder loyalt besvare spørgsmål fra kunden og Datatilsynet om sikkerhed og relevante procedurer i forbindelse med overholdelse af persondataloven.

Efter anmodning herom vil AnalyTech A/S oplyse kunden om identiteten af de benyttede underleverandører, ligesom en fortegnelse over de anvendte underleverandører kan ses i bunden af denne side.

Fortrolighed og tavshedspligt
Udover de data, der er indlagt i systemet, behandler AnalyTech A/S også alle andre oplysninger om kunden og brugerne fortroligt, og AnalyTech A/S iagttager ubetinget tavshedspligt vedrørende øvrige oplysninger om kunden og brugerne, medmindre der er tale om oplysninger, som i forvejen er kendt i offentligheden.